گام‌های شروع کسب‌وکار خود (۲)

در مطلب قبلی مراحل شروع یک کسب‌وکار جدید را تیتروار ذکر کردم و به مورد انجام تحقیقات بازار و آنالیز رقابتی پرداختم. امشب قصد دارم تا در خصوص نوشتن برنامه کسب‌وکار[۱] صحبت کنم. در راه شروع یک کسب‌وکار جدید، نوشتن برنامه‌ کسب‌وکار پیش‌نیاز اصلی محسوب می‌شود. این برنامه ۳ تا ۵ سال آینده و مسیری … ادامه