افسردگی فصلی

دومین هفته از مهر با سر رسیدن سرما و باران‌های پاییزی در حال خودنمایی است و به نظرم رسید خوب است از مطلب امشب روانشناختی را به افسردگی فصلی اختصاص دهیم. قبل از این در خصوص این موضوع چیزی نخوانده بودم و به نظرم رسید خوب است با شما نیز آن را در میان بگذارم. … ادامه